GDPR

Hassela Helpline samlar in enbart de uppgifter som verksamheten behöver, vi
säkerställer att de är korrekta och att den som lämnar dem informeras om hur denne
kan återta eller korrigera uppgifter som inhämtas. Vi dokumenterar samtycket att
behandla uppgifterna, etablerar rutiner för att rensa ut och radera uppgifter som inte får
behandlas och klargör för alla i verksamheten vem i verksamheten som har det
ansvaret. Vi begränsar tillträdet till uppgifterna och skapar rutiner för vem som behöver
vara behörig att se vilka uppgifter.